Geologija tla

Gledajući kroz povijest eksploatacija kamena, odnosno rudarstvo kamena spada pod prvi tip rudarstva a datira još od predpovijesti.  O rovovima i jamama kojima se čovjek tada koristio svjedoče predpovijesni rudnici u Francuskoj i Engleskoj, iz kojih se kamen selektivno vadio s obzirom na tvrdoću i veličinu te ga je  čovjek oblikovao kako bi mu služio kao oruđe i oružje. Eksploatacija mineralnih sirovina u Hrvatskoj ima dugu tradiciju.

U reljefu Hrvatske zastupljene su sve tri osnovne skupine stijena: taložne ili sedimentne stijene (čine 95% reljefa Hrvatske), preobrazne ili metamorfne stijene (čine 2-4% reljefa Hrvatske) i magmatske stijene (čine oko 1% reljefa Hrvatske).

Od sedimentnih stijena najzastupljenije su klastične (pješčenjaci, konglomerati, lapori, breče) klastične i organogene stijene (vapnenci i dolomiti). Od metamorfnih stijena najčešći su mramori, škriljavci, gnajsovi, dok su to kod magmatskih adneziti i graniti.

Prema rasprostranjenosti i starosti stijena, najstarije stijene nalaze se u jezgrama “otočnih” planina Papuk , Psunj i Moslavačke gore. Iz mezozoika prevladavaju karbonatne stijene (dolomiti i vapnenci) u kršu i to najviše na Banovini, Kordunu, Gorskom kotaru, Velebitu, Lici i Dalmaciji. Najmlađe stijene su kenozojske starosti (klastični sedimenti) na području panonskog i peripanonskog prostora.